Instrukcje dla autorów

Zeszyty Naukowe WSKFiT

 Instrukcje dla autorów

Zeszyty Naukowe WSKFiT są czasopismem poświęconym nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji oraz zagadnieniom medycznym, psychospołecznym, ekologii i ochrony środowiska, a także zagadnieniom związanym ze sportem, turystyką, rekreacją i zarządzaniem. Prace publikowane są tylko w wersji elektronicznej (internetowej) i ukazują się w języku polskim (ze streszczeniami angielskimi) lub angielskim.

W Zeszytach Naukowych WSKFiT publikowane są następujące rodzaje artykułów:

Ðoryginalne prace badawcze (nie więcej niż 12 stron standardowych),

Ðprace przeglądowe (tylko zamówione lub uzgodnione z redakcją; maksymalna objętość – 20 stron standardowych),

Єotwarte forum” zawierające artykuły poglądowe,

Ðkrótkie doniesienia (nie więcej niż 3 strony standardowe, w tym jedna rycina lub tabela i parę pozycji piśmiennictwa),

Ðkrótkie artykuły dyskusyjne w formie „Listów do Redaktora” zawierające opinie lub komentarze (maksymalna objętość – 2 strony standardowe).

Dział „Wiadomości bieżących” może zawierać:

Ðinformacje o odbytych lub mających się odbyć konferencjach naukowych,

Ðstreszczenia prac doktorskich i habilitacyjnych,

Ðrecenzje książek, biogramy itp.

Wyjątkowo mogą się ukazywać doniesienia przedstawione na konferencjach naukowych.

Oryginalne prace badawcze, krótkie doniesienia, prace poglądowe i niezamówione prace przeglądowe są anonimowo oceniane przez dwóch recenzentów.

 Prace badawcze powinny mieć następujący układ:

Ðstrona tytułowa z afiliacją autora (autorów), słowa kluczowe (nie więcej niż 5), ew. informacja o finansowaniu badań, podpisana deklaracja, że nadesłana praca ani w całości, ani żadna jej część nie była publikowana lub złożona do publikacji gdzie indziej, numer telefonu i adres e-mailowy autora;

Ðstreszczenie strukturalizowane (ok. 200 słów), o następującym układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski;

Ðtekst pracy (wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja) i piśmiennictwo, w miarę możności oparte na światowej literaturze; podręczniki itp. można cytować tylko wyjątkowo. Jeżeli w pracy są stosowane specjalistyczne, nieznane powszechnie terminy, należy podać ich objaśnienia; należy unikać cytatów!

Ðtabele, ryciny i objaśnienia do nich. Należy unikać przedstawiania tych samych danych w tabelach i na wykresach, jak również odsyłania do objaśnień w tekście pracy. Na wykresach nie umieszczać opisów, tylko symbole (objaśnienia poza ryciną). Do rycin dołączyć dane źródłowe (plik EXCEL).

Prace przeglądowe/poglądowe (w tym „Otwarte forum”) powinny mieć sprecyzowany cel pracy, a tekst powinien mieć układ działowy (wg zagadnień poruszanych w pracy). Poza tym należy stosować się do wymogów dla prac badawczych z wyjątkiem dotyczących „tekstu pracy”. Cytaty można zamieszczać tylko wyjątkowo, jeżeli są absolutnie niezbędne.

Pozycje piśmiennictwa powinny być numerowane ręcznie (nie automatycznie), ułożone na końcu pracy w porządku alfabetycznym (nie w przypisach!). Cytowanie piśmiennictwa w tekścieza pomocą numerów w kwadratowych nawiasach. Tytuły prac należy podawać w oryginalnym brzmieniu. Należy podać wszystkich autorów.

Przykłady pozycji piśmiennictwa:

1. Bellini C., M.Monti, M.Potin, A.D.Ave, J.Bille, G.Greub (2005) Cardiac involvement in a patient with clinical and serological evidence of African tick-bite fever. BMC Infectious Diseases 5:90-97.

2. Celejowa I. (2001) Żywienie w Treningu i Walce Sportowej. COS, Warszawa.

3. Sulisz S. (1997) Wychowanie fizyczne w świadomości rodziców klas początkowych. Wychowanie Fizyczne i Sport 41:111-117.

4. www.euro.who.int/cindi/2002319_1

Teksty należy przygotować komputerowo, marginesy: lewy 2,5 cm, pozostałe 2 cm; czcionka Times New Roman 12 p., 1½ interlinii, bez justowaniaNie będą przyjmowane żadne pliki w formacie .pdf.

Wykresy

Na wykresach nie należy umieszczać wartości liczbowych odpowiadających punktom lub słupkom. Nie należy umieszczać tych samych danych w tabeli i na wykresie; jeżeli jest to konieczne, w tabeli można np. podać dane liczbowe, a na wykresie odsetkowe. Nie stosować wykresów przestrzennych ani „pomarańczy”.

Tabele

Jeżeli dane są podzielone na kategorie (np. płeć), to oddzielne dane dla każdej kategorii podawać tylko wówczas, jeżeli wystąpią znamienne różnice. Wówczas nie podawać danych dla „Razem”. Jeżeli między kategoriami nie ma znamiennych różnic, podać tylko „Razem”, bez podziału na kategorie. W razie wątpliwości należy porozumieć się z Redakcją.

Prace należy nadsyłać e-mailem jako jeden plik (tekst z tabelami i rycinami) na jeden z poniższych adresów:

rstupnicki@onet.pl lub biblioteka@wskfit.pl

Teksty zakwalifikowane do publikacji i poprawione przez autorów należy odesłać najpóźniej w ciągu 6 tygodni (liczy się data wysłania do autorów recenzji z pozytywną opinią). Prace po ewentualnej powtórnej recenzji należy zwrócić poprawione w ciągu 21 dni. Prace nadesłane po tych terminach będą traktowane jako nowe zgłoszenia i zostaną poddane całemu procesowi redakcyjnemu (recenzje itp.). Ostateczną korektę artykułu opracowanego redakcyjnie należy odesłać w ciągu 7 dni. Otrzymany formularz „Oświadczenia Copyright” należy podpisać i odesłać w ciągu 7 dni.