Instruktor sportu żużlowego

KURS INSTRUKTORA sportu żużlowego  – 1400 ZŁLogo_PZM

Jest to specjalistyczny kurs instruktora sportu żużlowego

ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Uprawnienia Kursu instruktora sportu żużlowego

Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora  uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

instruktor_sportuInstruktor sportu: Ministra sportu i turystyki, na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 175, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w § 14.1.rozporządzenie daje  możliwość wydawania dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu rektorom szkół wyższych na których realizowany jest kierunek wychowania fizycznego.

WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

2. Organizacja kursu instruktora sportu żużlowego 

 • Część ogólna kursu instruktora (teoria)– 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej w formie on-line:

 1. Anatomia
 2. Biomechaika
 3. Pedagogika
 4. Psychologia
 5. Socjologia
 6. Biochemia człowieka
 7. Teoria i metodyka sportu
 8. Teoria treningu sportowego
 9. Fizjologia
 10. Fizjologia wysiłku
 11. Pierwsza pomoc
 • Część specjalistyczna (teoria i praktyka)

PRAKTYKA:

 1. Historia sportu żużlowego
 2. Podstawy prawne, regulaminy sportu żużlowego , tory żużlowe
 3. Teoria budowy i ruchu motocykla żużlowego
 4. Szkolenie adeptów sportu żużlowego
 5. Metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie taktyki i techniki jazdy
 6. Organizacja zawodów sportowych
 7. Trening, dobór obciążeń w sporcie żużlowym
 8. Podstawy ćwiczeń ogólnorozwojowych w sporcie żużlowym
 9. Wymogi BHP i P-poż.
 10. Egzamin

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

3. Rekrutacja na kurs instruktora sportu żużlowego 

 • Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia
 • Zebrać wymagane dokumenty:

a.Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

b.Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: instruktor sportu żużlowego, imię i nazwisko kursanta

c.2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

d.Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na kurs

e.Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) – np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć do:

Wydziału Zamiejscowego WSKFiT w Lubiczu, 87–162 Lubicz, ul. Piaskowa 23

Wszelkich informacji dot. kursów udziela p. Zbigniew Barcikowski tel. komórkowy +48 606 249 120 lub elektronicznie: z.barcikowski@lubicz.pl

4. Cena Kursu instruktora sportu żużlowego 1400 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

Po zakończeniu kursu następuje egzamin instruktorski. Osoby, które zaliczą egzamin i wpłacają dodatkowo kwotę 150 zł brutto, otrzymują certyfikat w języku angielskim.

Dokumenty do pobrania:


Formularz zgłoszeniowy: