Przygotowanie Pedagogiczne

Studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin studiów spełniają wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, roku jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie posiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 • Charakterystyka

Słuchaczami mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim) nieposiadające przygotowania do pracy na stanowisku nauczyciela. Absolwenci studiów nabędą kompetencje i uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 • Struktura

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym realizowanym w trzech semestrach – zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

 • Program

W programie zajęć przewidziane są przedmioty z zakresu:

 • przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym– psychologia ogólna, rozwojowa oraz osobowości, psychopedagogiczne uwarunkowania procesu edukacji, wybrane zagadnienia pedeutologii, komunikacja i kultura języka, emisja i higiena głosu, podstawy diagnostyki i profilaktyki psychopedagogicznej;
 • przygotowanie w zakresie dydaktycznym – współczesne tendencje edukacyjne, wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, podstawy dydaktyki, dydaktyka szczegółowa;
 • praktyki – 150 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);

Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry

Data rozpoczęcia: 21 października 2017 , zakończenie: 24 lutego 2019 r.

Koszt studiów to 3100 złotych. W semestrze letnim stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1600 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.

Wymagane dokumenty :

 • dyplomu ukończenia studiów, poświadczona kopia na miejscu ,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy ,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; dziekanat@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe