Wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 100 zł w formie on-line

ORGANIZATORZY: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1.    Opis kursu

Kurs jest skierowany do absolwentów i studentów studiów dziennych i zaocznych WSKFiT.

Celem  realizacji kursu jest:

· wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków wychowawcy w placówkach wypoczynku;

· zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku;

· przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo – opiekuńczej;

· poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z grupą kolonijną

·  nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą  w placówkach wypoczynku.

2. Organizacja kursu

Kurs przybliża wiadomości w 10 grupach tematycznych:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku

3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej

4. Obowiązki wychowawcy grupy

5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku

6. Turystyka i krajoznawstwo

7. Zajęcia kulturalno-oświatowe

8. Zajęcia praktyczno-techniczne

9. Prace społecznie użyteczne

10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Przystąpienie do kursu następuje w momencie uiszczenia opłaty za kurs. Kurs rozpoczyna się po otrzymaniu loginu i hasła do platformy internetowej  www.moodle.wskfit.pl, a kończy się po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego.

Certyfikat ukończenia kursu zostaje przesłany Państwu w ciągu 7 dni od ukończenia kursu.

3. Rekrutacja na kurs

  • Zapisanie się na kurs następuje po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszenia
  • Wymagane dokumenty:

a. skan dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,

b. skan dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby uczestniczącej w kursie,

należy przesłać je na e- mail: kursy@wskfit.pl.

  • Uiszczenie opłaty za kurs.

4. Cena kursu:

100 zł brutto

Konto do wpłat za kurs: Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki BGŻ S.A.  09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

tytułem: Opłata za kurs: Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  imię i nazwisko kursanta.


Formularz zgłoszeniowy: